• $
  • Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Flexwerk de Visser te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Flexwerk de Visser internetsite.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Flexwerk de Visser aan de samenstelling van de internetsite en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Flexwerk de Visser geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
Flexwerk de Visser kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Flexwerk de Visser kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail berichten en/of online formulieren of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De informatie op deze internetsite, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Flexwerk de Visser zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.